PRIVACY STATEMENT
Psychologenpraktijk Triade Volwassenen en Ouderen

 

Toelichting

Dit is een toelichting op het privacybeleid van Psychologenpraktijk Triade. Dit beleid wordt nader toegelicht in de onderstaande privacyverklaring. Het beleid heeft betrekking op het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van zowel de zorgverlening als de (interne) bedrijfsvoering van Psychologenpraktijk Triade. Deze praktijk is een samenwerkingsverband tussen zelfstandig gevestigde GZ-psychologen. Ieder van hen is als zorgaanbieder individueel verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat alle behandelaren zelf informatie op een zorgvuldige manieren verzamelen en bewaren die voor de uitoefening van hun rol als hulpverlener noodzakelijk is.

Het vastgestelde doel van de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens van (potentiële) cliënten is identificatie van de cliënt en de uitvoering van de behandelovereenkomst. Voor identificatie gaat het om naam, contact- en adresgegevens, geboortedatum en kenmerk van het identiteitsbewijs en BSN van de cliënt. Voor de uitvoering van de behandelovereenkomst gaat het ook om andere (bijzondere) persoonsgegevens, zoals medische gegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft iedere behandelaar van Psychologenpraktijk Triade een privacyverklaring. Voor deze website vindt u een overkoepelend document, u kunt daarin voor “behandelaar” uw eigen psycholoog lezen. Indien gewenst kan uw behandelaar een persoonlijk document aan u ter inzage bieden. Dit document beschrijft de wijze waarop zij als verwerkingsverantwoordelijken met (bijzondere) persoonsgegevens omgaan, zodat aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) wordt voldaan.

 

PRIVACY STATEMENT PSYCHOLOGENPRAKTIJK TRIADE Volwassenen en Ouderen

 

Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade (voor een overzicht van de behandelaren zie de bijlage), gevestigd te Middelburg en allen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade persoonsgegevens verwerken:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade;
 3. bezoekers van de website van Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade;
 4. alle overige personen die met Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade contact opnemen of van wie Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade persoonsgegevens verwerkt, inclusief collega’s en verwijzers

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade verwerken persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, e-health toepassingen of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd of zijn aangeleverd door andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade zijn gegenereerd, zoals het IP-adres;
 4. voortvloeien uit toepassingen voor e-health, zoals scores op vragenlijsten.

3. Doeleinden verwerking

Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychologenpraktijk-triade.nl;

4. Rechtsgrond

Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade persoonsgegevens verwerken. Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade sluiten met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade delen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade delen geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dragen Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade hanteren in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade kunnen dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade. Om deze correspondentie vertrouwelijk te verwerken kunt u gebruik maken van Zorgmail; daartoe kunt u telefonisch een verzoek doen of een mail zenden aan

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om dit aan te vragen. Wij adviseren u in de aanvraag geen vertrouwelijke informatie te verstrekken, aangezien wij niet borg kunnen staan voor de privacy van uw email provider.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade door een e-mailbericht te sturen zoals hierboven beschreven. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Bijlage: Behandelaren van Psychologenpraktijk Triade

Annelies Vree KvK 20163561

Tanja de Waard KvK 51272210

Sandra Rosmuller KvK 20157803

Claire Barnhard KvK 20155974

Annemarie van Eersel KvK 24440877

Ivo Soeters KvK 20157448